Nawigacja

W naszym przedszkolu | Podstawa programowa | Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej | Ankieta | „Dlaczego czytać dziecku na głos” | Zakres kompetencji , jakimi musi dysponować dziecko rozpoczynające naukę w I  klasie | Jak  rozwijać  w  dziecku  samodzielność ? | Pojedynek z fast foodem. | Wiek przedszkolny  w rozwoju człowieka | Odporność przedszkolaka | Główne zasady postępowania  z dzieckiem nadpobudliwym | Otwarcie Punktu Konsultacyjnego   dla rodziców | MOWA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM | PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU | KARAĆ DZIECKO, CZY NIE KARAĆ? | ”AGRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY -  PRZYCZYNY JEJ POWSTAWANIA I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA” | Nagrody i kary w wychowaniu | Dziecko leworęczne | Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym | Najczęstsze wady wymowy  dziecka w wieku przedszkolnym  ich przyczyny | JAK CHRONIĆ MAŁE DZIECKO PRZED WYPADKIEM DROGOWYM | JAK CHRONIĆ MAŁE DZIECKO PRZED WYPADKIEM DROGOWYM2 | JAK CHRONIĆ MAŁE DZIECKO PRZED WYPADKIEM DROGOWYM3

Dla rodziców

Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przed szkolnego;

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu pozna nie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. 

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole pod stawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współ pracując w tym zakresie z rodzicami.

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.
 

Wiadomości

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne nr 43 w Rzeszowie
    ul.Cicha 5
    35-326 Rzeszów

  • dyrektor: 177483470
    księgowość: 177483473

Galeria zdjęć

Piątek 22.08.2014

Ilość odwiedzin: 327192